REGULAMIN KONFERENCJI
"ADB TECH TALK"

ODBYWAJĄCEJ SIĘ W DNIU 13.12.2018 W FILHARMONII ZIELONOGÓRSKIEJ
(SALA KONCERTOWA MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM MUZYCZNEGO „WSCHÓD-ZACHÓD”)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, ustalony zostaje w związku z organizacją konferencji naukowej pod nazwą ADB TECH TALK, która odbędzie się w dniu 13.12.2018r.
 2. Organizatorem imprezy jest ADB POLSKA Sp. z o.o.
 3. ADB TECH TALK, zwana dalej Konferencją, odbędzie się w Sali Koncertowej Międzynarodowego Centrum Muzycznego „Wschód-Zachód” w Filharmonii Zielonogórskiej – zwanej dalej Miejscem Konferencji. Liczba miejsc udostępnionych przez organizatora, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi 400.
 4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Konferencji będą przebywać w Miejscu Konferencji. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Konferencji zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Wejście na Miejsce Konferencji oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 6. Uczestnictwo w Konferencji jest całkowicie dobrowolne.

II. WSTĘP NA TEREN IMPREZY

 1. Wstęp na Miejsce Konferencji przysługuje osobom, które dokonały swojego uprzedniego zgłoszenia w formie elektronicznej i odebrały identyfikator uczestnictwa wydawany przez Organizatorów w dniu Konferencji ze stoiska umiejscowionego przed Miejscem Konferencji.
 2. Wstęp na Miejsce Konferencji odbywa się po weryfikacji prawa do uczestnictwa przez upoważnione przez Organizatorów osoby.
 3. Zakaz wstępu na Miejsce Konferencji dotyczy: osób znajdujących się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków lub posiadających broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne narzędzia lub przedmioty, jak również osób zachowujących się agresywnie lub zakłócających porządek.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

 1. Uczestnicy zobowiązują się dbać o bezpieczeństwo własne i osób obecnych na Konferencji.
 2. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Miejscu Konferencji zobowiązane są stosować się do poleceń przedstawicieli Organizatora oraz zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Konferencji.
 3. Przedstawiciele Organizatora, są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Konferencji, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania do opuszczenia Konferencji.
 4. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na Miejscu Konferencji powinny:
  a) natychmiast powiadomić odpowiednie służby i Organizatora
  b) unikać paniki;
  c) stosować się do poleceń i komunikatów;
  d) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami;
  e) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu Konferencji z uzasadnionych powodów.
 2. Organizator ma prawo do odwołania, przerwania i zakończenia Konferencji bez przeprowadzenia całości jej programu, a Uczestnikom nie przysługują wobec niego żadne roszczenia z tego tytułu.
 3. Organizator będzie utrwalać przebieg Konferencji dla celów dokumentacji lub promocji Organizatora. Wizerunek osób przebywających w Miejscu Konferencji może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.Wejście uczestnika na teren konferencji będzie oznaczało jego wyraźną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) dla celów marketingowych związanych z organizacją konferencji.
 4. Za szkody wyrządzone przez Uczestników Konferencji odpowiadają wyłącznie Uczestnicy Konferencji.
 5. Organizator nie ponosi wobec Uczestników odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz osób trzecich. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wniesione lub pozostawione przez Uczestników w Miejscu Konferencji.
 7. Regulamin jest udostępniony przy wejściu na Miejsce Konferencji
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że: jego dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją konferencji (i jej kolejnych edycjach), podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w konferencji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich zmiany, poprawiania i usunięcia.
 10. Z chwilą dokonania rejestracji, zgodnie z pkt. II “Wstęp na teren imprezy”, uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ADB Polska Sp. z o.o. i został poinformowany o swoich prawach oraz podstawowych kwestiach dot. ochrony danych osobowych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a w szczególności wskazano co następuje:
  a) Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych objętych wyrażoną zgodą jest ADB Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Trasa Północna 16, 65-119 Zielona Góra.
  b) Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:
  Spółka przetwarza dane osobowe na podstawie i w zakresie niezbędnym do realizacji w/w celu, za wyraźną zgodą na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jak również celem realizacji usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  c) Dobrowolność podania danych osobowych
  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.
  d) Informacje o odbiorcach Państwa danych osobowych
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie, dane osobowe będą udostępniane:
  i. osobom zatrudnionym przez Spółkę lub świadczącym usługi na rzecz Spółki na innej podstawie prawnej (np. biuro ubezpieczeniowe) – związanym z prawidłowym wykonaniem usługi przez Spółkę;
  ii. publicznie, za pośrednictwem portali internetowych, w prasie, w celach marketingowych Administratora;
  iii. organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
  e) Okresy przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usługi oraz przez okres kolejnych 10 lat w celach marketingowych. Po upływie powyższego okresu dane mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych ze świadczonymi usługami. W pozostałych przypadkach dane osobowe będą anonimizowane lub bezpowrotnie niszczone.
  f) Prawa osoby, której dane dotyczą
  W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
  i. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  ii. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  iii. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
  iv. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  v. prawo do przenoszenia danych osobowych;
  vi. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  Spółka zapewnia realizację powyższych praw w zakresie wynikającym z art. 15-22 RODO. Istnieje możliwość zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa powyżej, poprzez kontakt ze Spółką – osobiście, w siedzibie, lub drogą e-mail: [email protected]
  g) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  W zakresie, w jakim udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez jakichkolwiek konsekwencji. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  h) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  i) Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych
  Spółka może przekazywać dane osobowe do podmiotów spoza EOG, w zakresie w jakim jest/będzie to uzasadnione aktualną lokalizacją serwerów, na których znajdować będzie się utrwalenie wizerunku. Spółka gwarantuje, że przekazanie danych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w art. 44 – 47 RODO.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 12. Kontakt z organizatorem: [email protected]