REGULAMIN KONFERENCJI

„ADB TECH TALK”

 

odbywającej się w dniu 24.10.2017 W FILHARMONII ZIELONOGÓRSKIEJ

(SALA KONCERTOWA MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM MUZYCZNEGO „WSCHÓD-ZACHÓD”).

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, ustalony zostaje w związku z organizacją konferencji naukowej pod nazwą
  ADB TECH TALK, która odbędzie się w dniu 24.10.2017r.
 2. Organizatorem konferencji jest ADB POLSKA Sp. z o.o., Trasa Północna 16, 65-119 Zielona Góra
 3. ADB TECH TALK, zwana dalej Konferencją, odbędzie się w Sali Koncertowej Międzynarodowego Centrum Muzycznego „Wschód-Zachód” w Filharmonii Zielonogórskiej – zwanej dalej Miejscem Konferencji. Liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi 400.
 4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Konferencji będą przebywać na Miejscu Konferencji. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Konferencji obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Wejście na Miejsce Konferencji oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 6. Uczestnictwo w Konferencji jest całkowicie dobrowolne.

 

II.WSTĘP NA TEREN IMPREZY

 

 1. Wstęp na Miejsce Konferencji przysługuje osobom, które dokonały swojego uprzedniego zgłoszenia w formie elektronicznej i odebrały identyfikator uczestnictwa wydawany przez Organizatora w dniu Konferencji na stoisku umiejscowionym przed Miejscem Konferencji.
 2. Wstęp na Miejsce Konferencji odbywa się po weryfikacji prawa do uczestnictwa przez upoważnione przez Organizatora osoby.
 3. Zakaz wstępu na Miejsce Konferencji dotyczy: osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków lub posiadających broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne narzędzia lub przedmioty, jak również osób zachowujących się agresywnie lub zakłócających porządek.

 

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE  NA TERENIE IMPREZY

 

 1. Uczestnicy zobowiązują się dbać o bezpieczeństwo własne i osób obecnych na Konferencji.
 2. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Miejscu Konferencji zobowiązane są stosować się do poleceń przedstawicieli Organizatora oraz zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Konferencji.
 3. Przedstawiciele Organizatora, są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Konferencji, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania do opuszczenia Konferencji.
 4. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na Miejscu Konferencji powinny:

a) natychmiast powiadomić odpowiednie służby i Organizatora (który będzie posiadał plakietkę organizatora zlogo ADB)

b) unikać paniki;

c) stosować się do poleceń i komunikatów;

d) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami;

e) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

 

IV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu Konferencji z uzasadnionych powodów.
 2. Organizator ma prawo do odwołania, przerwania i zakończenia Konferencji bez przeprowadzenia całości jej programu a Uczestnikom nie przysługują wobec nich żadne roszczenia z tego tytułu.
 3. Organizator będzie utrwalać przebieg Konferencji dla celów dokumentacji lub promocji Organizatora. Wizerunek osób przebywających na Miejscu Konferencji może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 4. Za szkody wyrządzone przez Uczestników Konferencji odpowiadają wyłącznie Uczestnicy Konferencji.
 5. Organizator nie ponosi wobec Uczestników odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz osób trzecich. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wniesione lub pozostawione przez Uczestników na Miejscu Konferencji.
 7. Regulamin jest udostępniony przy wejściu na Miejsce Konferencji oraz na stronie interenetowej do rejestracji.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 9. Akceptując niniejszy regulamin, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ADB Polska Sp. z o.o. na potrzeby konferencji ADB TECH TALK
 10. Wyłącznym administratorem danych osobowych jest ADB Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze, Trasa Północna 16, 65-119.
 11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe, podane w związku z rejestracją, będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją konferencji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w konferencji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich zmiany, poprawiania lub usunięcia.
 12. KONTAKT DO ORGANIZATORA: i.golusik@adbglobal.com